Αρχική σελίδα » Πολιτική ποιότητας

Παράρτημα Α2

Πολιτική Ποιότητας της Ακαδημαϊκής Μονάδας για την ανάπτυξη και τη βελτίωση των ΠΜΣ

Ιανουάριος 2023

Περιεχόμενα

1.      Πολιτική και στοχοθεσία ποιότητας για τα ΠΜΣ του Ιδρύματος και της ακαδημαϊκής μονάδας.

  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

Τα ΑΕΙ θα πρέπει να εφαρμόζουν μια πολιτική διασφάλισης ποιότητας, η οποία θα αποτελεί μέρος του στρατηγικού τους σχεδιασμού. Η πολιτική αυτή θα πρέπει να αναπτύσσεται και να εξειδικεύεται (με τη συμμετοχή και εξωτερικών φορέων) στα πμσ του ιδρύματος και της ακαδημαϊκής μοναδασ. Η πολιτική αυτή θα πρέπει να δημοσιοποιείται και να εφαρμόζεται από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η Πολιτική διασφάλισης Ποιότητας του Τμήματος της Ιατρικής Σχολής εναρμονίζεται πλήρως με την Πολιτική Ποιότητας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καθιστώντας το Τμήμα της Ιατρικής Σχολής απόλυτα προσηλωμένο και δεσμευμένο στην παροχή υψηλής ποιότητας ελληνόγλωσσης και ξενόγλωσσης ανώτατης εκπαίδευσης στους φοιτητές που την επιλέγουν, οργανώνοντας και υλοποιώντας Προγράμματα Προπτυχιακών, Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών υψηλών ακαδημαϊκών προδιαγραφών και σημαντικής προστιθέμενης αξίας, τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα, στους σημαντικότερους τομείς και τα πεδία της επιστήμης του Τμήματος της Ιατρικής Σχολής. Επιπροσθέτως το Τμήμα επιδιώκει την ανάπτυξη ενός δημιουργικού περιβάλλοντος έρευνας, ελεύθερης επιστημονικής έκφρασης και εργασίας για το όλο το προσωπικό και τα μέλη της ακαδημαϊκής του κοινότητας. 

Το Τμήμα της Ιατρικής Σχολής δεσμεύεται για την εφαρμογή της εν λόγω πολιτικής ποιότητας, και στο ΠΜΣ «Καρδιοπνευμονική Αποκατάσταση και Αποκατάσταση πασχόντων ΜΕΘ» το οποίο προσφέρει και θα προσφέρει στο μέλλον, υλοποιώντας τις προβλεπόμενες από το ΕΣΔΠ του Ιδρύματος διαδικασίες ποιότητας, με τελικό σκοπό τη διαρκή βελτίωσή του. Μέσα από την εν λόγω Πολιτική Ποιότητας ενισχύεται η ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και ο προσανατολισμός του εν λόγω προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, προωθείται ο σκοπός και το αντικείμενό του, καθώς και  η υλοποίηση συγκεκριμένων στόχων που τίθενται κατά έτος, ενώ καθορίζονται τα μέσα και οι τρόποι επίτευξης των ανωτέρω και διασφαλίζεται η συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών στις διαδικασίες αξιολόγησης και επανασχεδιασμού του.

Ειδικότερα, για την υλοποίηση της πολιτικής αυτής, το Τμήμα της Ιατρικής Σχολής δεσμεύεται να εφαρμόσει και στο εν λόγω μεταπτυχιακό του πρόγραμμα τις διεργασίες / διαδικασίες ποιότητας που προβλέπονται και αναλύονται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας του ΕΣΔΠ του Ιδρύματος, και εφαρμόζονται στο επίπεδο των Προγραμμάτων Σπουδών του Τμήματος της Ιατρικής Σχολής µε την κατά περίπτωση απαιτούμενη εξειδίκευση/εξατομίκευση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του

και σε στενή συνεργασία με την Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου (ΜΟΔΙΠ). Όλες οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του ΠΜΣ «Καρδιοπνευμονική Αποκατάσταση και Αποκατάσταση πασχόντων ΜΕΘ» του Τμήματος της Ιατρικής Σχολής υπόκεινται σε επιθεώρηση, ανασκόπηση και αναθεώρηση, οι οποίες διενεργούνται σε ετήσια βάση από την ΟΜΕΑ, σε συνεργασία µε τη ΜΟ.ΔΙ.Π του Ιδρύματος. Οι διεργασίες – διαδικασίες που εφαρμόζονται για την παρακολούθηση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εν λόγω Προγράμματος  Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι οι εξής:

1) Η Εφαρμογή Πολιτικής για την Διασφάλιση Ποιότητας του ΠΜΣ «Καρδιοπνευμονική Αποκατάσταση και Αποκατάσταση πασχόντων ΜΕΘ» η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένες δράσεις διασφάλισης ποιότητας, με στόχο τη δημιουργία ενός πλαισίου, εντός του οποίου οφείλει να λειτουργεί το εν λόγω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

2) Η διάθεση και διαχείριση των πόρων του ΠΜΣ «Καρδιοπνευμονική Αποκατάσταση και Αποκατάσταση πασχόντων ΜΕΘ» μέσα από διαδικασίες που συμβάλλουν στις βέλτιστες επιλογές ώστε να επιτυγχάνεται η δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος για την επίτευξη των στόχων των Ιδρύματος ως προς τη διασφάλιση παροχής των απαιτούμενων πόρων σε αναγκαίο προσωπικό, χρηματοδότηση, υποδομές και εξοπλισμό, ώστε να λειτουργεί αλλά και να βελτιώνεται συνεχώς η αποτελεσματικότητά του ΠΜΣ ως προς το βαθμό επίτευξης των στόχων ποιότητας που θέτει.

3) Η Θέσπιση Στόχων Διασφάλισης Ποιότητας σε ετήσια βάση του ΠΜΣ «Καρδιοπνευμονική Αποκατάσταση και Αποκατάσταση πασχόντων ΜΕΘ». Επιλέγονται για το ΠΜΣ, ύστερα από διαβούλευση και συμφωνία της διοίκησης του Τμήματος και του ΠΜΣ, συγκεκριμένοι μετρήσιμοι και άμεσα παρατηρήσιμοι ετήσιοι ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι, οι οποίοι αποτιμώνται από συγκεκριμένους δείκτες. Η επίτευξη των εν λόγω στόχων θεωρείται αποφασιστικής σημασίας για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών λειτουργιών (διοικητικών, εκπαιδευτικών, ερευνητικών) του εν λόγω Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

4) Η Περιοδική Εσωτερική Αξιολόγηση και Παρακολούθηση σε ετήσια βάση του  ΠΜΣ «Καρδιοπνευμονική Αποκατάσταση και Αποκατάσταση πασχόντων ΜΕΘ» του Τμήματος της Ιατρικής Σχολής σε συνεργασία και με την υποστήριξη της ΜΟ.ΔΙ.Π του Ιδρύματος. Στο εν λόγω ΠΜΣ πραγματοποιείται εσωτερική αξιολόγηση και αποτίμηση όλων των διαδικασιών που υλοποιούνται σε αυτό, έτσι ώστε μέσα από τον εντοπισμό στοιχείων και θεμάτων για διόρθωση με την εφαρμογή συμφωνημένων από κοινού με τη ΜΟ.ΔΙ.Π βελτιωτικών ενεργειών, να επιτυγχάνονται οι στόχοι που έχουν ορισθεί, με τελικό αποτέλεσμα τη βελτίωση του ΠΜΣ του Τμήματος της Ιατρικής Σχολής.

5) Η Συλλογή δεδομένων ποιότητας: μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση του ΠΜΣ «Καρδιοπνευμονική Αποκατάσταση και Αποκατάσταση πασχόντων ΜΕΘ». Εφαρμόζονται αποτελεσματικές διαδικασίες συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών σχετικά με το εν λόγω πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (των δεδομένων των φοιτητών, του διδακτικού προσωπικού, της δομής και οργάνωσης των μαθημάτων, της διδασκαλίας και της παροχής υπηρεσιών προς τους φοιτητές του ΠΜΣ. κ.α) και τροφοδοτούνται με στοιχεία το πληροφοριακό σύστημα ΟΠΕΣΠ της ΕΘΑΑΕ καθώς και εσωτερικά πληροφοριακά συστήματα του Τμήματος της Ιατρικής Σχολής και του Ιδρύματος.

6) Η Δημοσιοποίηση των Πληροφοριών του ΠΜΣ «Καρδιοπνευμονική Αποκατάσταση και Αποκατάσταση πασχόντων ΜΕΘ». Μέσα από την συγκεκριμένη διεργασία καθίστανται όλες οι πληροφορίες που αφορούν το εν λόγω ΠΜΣ άμεσα προσβάσιμες, επίκαιρες και διατυπωμένες με αντικειμενικότητα και σαφήνεια. Ελέγχεται η ύπαρξη εξειδικευμένου χώρου στην ιστοσελίδα του Τμήματος της Ιατρικής Σχολής  για την προβολή του ΠΜΣ, η ύπαρξη ειδικής δίγλωσσης σελίδας για αυτό καθώς και οι διαδικασίες ελέγχου και επικαιροποίησης του περιεχομένου του.

7) Η Εξωτερική Αξιολόγηση του ΠΜΣ «Καρδιοπνευμονική Αποκατάσταση και Αποκατάσταση πασχόντων ΜΕΘ».  Εφαρμόζονται διαδικασίες περιοδικής πιστοποίησης του από την ΕΘΑΑΕ η οποία πραγματοποιείται με διαδικασίες εξωτερικής αξιολόγησης από επιτροπή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων.

Η εφαρμογή των ανωτέρω διαδικασιών διασφαλίζει α) την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωση του εν λόγω Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος της Ιατρικής Σχολής που σχεδιάστηκε βάσει των απαιτήσεων και αναγκών της επιστήμης και της κοινωνίας όπως επιβάλλουν οι αυξημένες ανάγκες για αποκατάσταση πασχόντων από COVID-19 μετά από νοσηλεία σε ΜΕΘ β) ότι τα μαθησιακά αποτελέσματα και τα εξ αυτών απορρέοντα προσόντα των αποφοίτων του εν λόγω ΠΜΣ επιδιώκεται να ανταποκρίνονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό με το Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης επιπέδου 7, αφού οι επιστήμονες υγείας που ασχολούνται με την αποκατάσταση χρειάζεται πέρα από τις θεωρητικές γνώσεις να αποκτήσουν κλινική εμπειρία και δεξιότητες για να ανταποκριθούν ικανοποιητικά στην υποστήριξη των πασχόντων γ) την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου στο εν λόγω ΠΜΣ του Τμήματος της Ιατρικής Σχολής μέσω της παρακολούθησης του από τη συντονιστική επιτροπή του ΠΜΣ, την ΟΜΕΑ, τη διοίκηση του Τμήματος της Ιατρικής Σχολής και της ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ, με την ενίσχυση από διδακτικό προσωπικό και της αλλοδαπής που είναι απολύτως εξειδικευμένο δ) ότι τα προσόντα του διδακτικού προσωπικού, ιδιαίτερα των εξωτερικών συνεργατών, είναι κατάλληλα για την εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών, όπως αποτυπώνεται από τον υψηλό αριθμό δημοσιεύσεων και αναφορών και από το υψηλό  h-index των διδασκόντων ε) τη σύνταξη,  εφαρμογή και ανασκόπηση ειδικών ετήσιων στόχων ποιότητας για τη βελτίωση του ΠΜΣ «Καρδιοπνευμονική Αποκατάσταση και Αποκατάσταση πασχόντων ΜΕΘ» όπως αυτοί αναμορφώνονται από τις διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης στ) το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας μέσα από τη διερεύνηση σε τακτά χρονικά διαστήματα των αναγκών της αγοράς εργασίας και παρακολούθηση της πορείας των αποφοίτων του ΠΜΣ, γεγονός που καθιστά το ΜΠΣ ουσιαστικό άξονα στην ανεύρεση εργασίας  ζ) ότι οι υποστηρικτικές υπηρεσίες που παρέχονται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές – συμπεριλαμβανομένων των ΑΜΕΑ είναι υψηλής ποιότητας - καλύπτουν τις ανάγκες τους για αποτελεσματική παρακολούθηση, π.χ. εύκολα προσβάσιμες και διαθέσιμες διοικητικές υπηρεσίες και βιβλιοθήκες, διαδικτυακές υπηρεσίες, υποτροφίες, και υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας κατάλληλες για το ΠΜΣ, η) την αποδοτική αξιοποίηση των οικονομικών πόρων του ΠΜΣ που προέρχονται από δίδακτρα ώστε να παρέχονται οι αναγκαίες υπηρεσίες προς τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και να διευκολύνεται η λειτουργία των προγραμμάτων στις εγκαταστάσεις του Τμήματος της Ιατρικής Σχολής αλλά και σε ό, τι άλλο απαιτείται, π.χ. επιτόπιες επισκέψεις σε χώρους εκτός Τμήματος για την ολοκληρωμένη εκπαίδευση τους θ) τη διενέργεια της ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης και ανασκόπησης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας για το ΠΜΣ με τη συνεργασία της ΟΜΕΑ και της ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος ούτως ώστε να αξιοποιούνται τα αποτελέσματά της με στόχο τη βελτίωση στην παρεχόμενη εκπαίδευση.

Η Δήλωση της Πολιτικής Ποιότητας  βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα/ διαδικτυακό τόπο του ΠΜΣ «Καρδιοπνευμονική Αποκατάσταση και Αποκατάσταση πασχόντων ΜΕΘ» στον κάτωθι υπερσύνδεσμο:  rehab[at]med.uoa[dot]gr  Στην εν λόγω  σελίδα βρίσκεται επίσης σε αρχείο pdf, το κείμενο της Πολιτικής Ποιότητας η οποία εφαρμόζεται από το ΠΜΣ «Καρδιοπνευμονική Αποκατάσταση και Αποκατάσταση πασχόντων ΜΕΘ».

Η Πολιτική Ποιότητας που ακολουθεί το ΠΜΣ κοινοποιείται ηλεκτρονικά (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους στα μέλη του διδακτικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού που απασχολείται στο ΠΜΣ, και στην έναρξη  κάθε κύκλου υλοποίησης του ΠΜΣ στους νεοεισερχόμενους φοιτητές. Επιπροσθέτως, παρουσιάζεται στην εκδήλωση υποδοχής των νεοεισερχόμενων φοιτητών του ΠΜΣ, ενώ γίνεται και ενημέρωση και των κοινωνικών εταίρων και φορέων με τους οποίους συνεργάζεται το ΠΜΣ «Καρδιοπνευμονική Αποκατάσταση και Αποκατάσταση πασχόντων ΜΕΘ».